ข้อมูลทั่วไปของประกันกลุ่ม


ความหมายของการประกันชีวิตกลุ่ม
คือ การรับประกันชีวิตของบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว
การพิจารณารับประกันชีวิตใช้หลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การทำงาน หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยจะคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว

การประกันชีวิตกลุ่มที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ การประกันชีวิตประเภทกำหนดระยะเวลา 1 ปี
สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ปีต่อปี

 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรฯ ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๒๔๗ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๖ - ๙๙๔๖