การประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล
 
การประกันชีวิต
              คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  โดยบริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันตามที่กำหนดไว้
              ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่พนักงานได้ระบุชื่อไว้  เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม ทั้งสาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
              ตลอด 24ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน  ทุกสถานที่ทั่วโลก
              ยกเว้น : การฆ่าตัวตายภายในปีแรกของการทำประกัน 
 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรฯ ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๒๔๗ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๖ - ๙๙๔๖