การประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล
 
การประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล
                            ภายใต้เอกสิทธิ์และเงื่อนไขแห่งสัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ

               บริษัทสัญญาจะจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจนต้องรับการรักษาจากแพทย์ 

               หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบันตามกฎหมาย  หรือต้องรักษาในโรงพยาบาล

               หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง

               แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง  หักด้วยจำนวนเงินหรือจำนวนวันส่วนแรก

               ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดด้วยตนเองที่ระบุไว้ในตาราง(ถ้ามี)  สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

               ซึ่งเกิดขึ้นภายใน  52  สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ


      หมายเหตุ      ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละกรมธรรม์
 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรฯ ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๒๔๗ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๖ - ๙๙๔๖