การประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล
 
การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
               บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์เมื่อพนักงานตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
                ตามข้อกำหนดดังนี้

            1. คำจำกัดความ  :

                         “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง การทุพพลภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เอาประกันภัย
            ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป
            อันเป็นผลจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเชื้อโรค และรวมถึงการสูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทั้ง2ข้าง
            หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป

                        "การสูญเสียสายตา"  หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาหายตลอดไป

                        "การสูญเสียมือหรือเท้า" หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า

                          หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิง

            2. การจ่ายผลประโยชน์ :

            งวดแรก  :       เมื่อการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขี้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
                                บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่พนักงาน
                                เมื่อบริษัทฯ ได้รับและยอมรับหลักฐานพิสูจน์การทุพพลภาพแล้วอย่างถาวร

            งวดที่สอง :    หากพนักงานยังคงทุพพลภาพติดต่อกันไปอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน                                                                        นับจากวันที่บริษัทฯจ่ายเงินงวดแรกร้อยละ 10 แล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคงเหลือจำนวนร้อยละ 90
                                ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ พนักงาน  เมื่อบริษัทฯ ได้รับและยอมรับหลักฐานพิสูจน์
                                การทุพพลภาพอย่างถาวรแล้ว หากพนักงานพ้นจากสภาพทุพพลภาพอย่างถาวร
                                ภายหลังการจ่ายเงิน ร้อยละ10 และก่อนที่จะมีการจ่ายเงินคงเหลือร้อยละ90 ดังกล่าวข้างต้น
                                ความคุ้มครองภายใต้สัญญานี้ กลับมามีผลคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 90
                                ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

            3. การพิสูจน์การต่อเนื่องของทุพพลภาพ   : 
                บริษัทฯ มีสิทธิให้แพทย์ที่แต่งตั้งทำการตรวจร่างกายพนักงานระหว่างการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
  1 การทำร้ายร่างกายตนเองหรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น  
2 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม  สงครามกลางเมือง การปฏิวัต
ิหรือ การปฏิบัติการเยี่ยงสงครามใด ๆ
3 การปฏิบัติการทางทหารขณะที่มีสงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม
,ขณะปฏิบัติตามคำสั่งให้ปฏิบัติเยี่ยงสงคราม หรือพิทักษ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4 ขณะที่พนักงานก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
เพราะการก่ออาชญากรรมนั้น
5 ขณะเข้าไปควบคุม ให้บริการขึ้น/ลงจากอากาศยาน รวมการบริการใดๆ
แก่ผู้โดยสารบนอากาศยานนั้น เว้นแต่พนักงานเป็นผู้โดยสารซึ่งชำระค่าโดยสารในอากาศยาน
ที่ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ รับขนส่งผู้โดยสารตามตารางโดยสารปกติ
ในเส้นทางที่กำหนดไว้
6 การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เป็นเหตุให้เกิดการทุพพลภาพที่เป็นมาก่อน
ซึ่งพนักงานได้รับการรักษา วินิจฉัยโรค ปรึกษา หรือ ได้รับการสั่งจ่ายยาให้
ในระหว่างระยะเวลา 90 วัน  ก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับ
เว้นแต่  พนักงานได้เอาประกันภัยตามสัญญานี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  หมายเหตุ  ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละกรมธรรม์
       
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรฯ ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๒๔๗ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๖ - ๙๙๔๖