การประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องสินไหม
               กรณีเสียชีวิต
               1.สำเนาใบมรณบัตร
               2.สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานและผู้รับประโยชน์
               3.สำเนาทะเบียนบ้านของพนักงานและผู้รับประโยชน์

            กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
               4.สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ

               5.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ

               กรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ
               1.ใบรับรองแพทย์
               2.สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)

                หากเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมขึ้น  ให้แจ้งโดยตรงกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัททันท
ี                 และบริษัท จะแจ้งให้ทาง   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่พนักงานถึงแก่กรรม

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพ

            กรณีใช้บัตรประกันภัยกลุ่ม

             - ให้ยื่นบัตรฯกับสถานพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เปิดเครดิตไว้เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล
                โดยยื่นพร้อมบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวคนไข้

             - ให้พนักงานลงนามเพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเอกสารของสถานพยาบาลทุกครั้ง

             - หากมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าผลประโยชน์ในบัตรฯ พนักงานต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น
                ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของสถานพยาบาล

             - บัตรประกันภัยกลุ่มไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เข้ารักษาด้วยโรคที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
               ฉะนั้นพนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษานี้ทั้งหมด

            กรณีไม่ใช้บัตรประกันภัยกลุ่ม

               กรณีที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่นอกเหนือจากที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้เปิดเครดิตไว้ หรืออาจเป็น
               สถานพยาบาลที่เปิดเครดิต  แต่พนักงานมิได้นำบัตรประกันภัยกลุ่มไปแสดง
               พนักงานต้องชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไปก่อน  และนำ  ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ตัวจริง  
               ที่ระบุสาเหตุของโรคที่ทำการรักษาอย่างชัดเจน ตามวันที่ทำการรักษานำส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
               เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมต่อไป

               - กรณีทำใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สูญหาย
               * ต้องมีสำเนาใบแจ้งความ 1 ฉบับ
               * ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
               *ต้องขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแพทย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

            หมายเหตุ   :  บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด  หาก เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน
               หรือตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรได้ขอแยกใบเสร็จรับเงิน หรือนำผู้อื่นไปขอรับการรักษาแทน
               หรือโรคที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์โดยขอให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเขียนแก้ใขโรค  เป็นต้น
              
               * ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง เพื่อระบุวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสาเหตุโดยละเอียดในใบรับรองแพทย์

            การใช้สำเนาใบเสร็จ
            สำเนาใบเสร็จสามารถใช้ได้ในกรณีที่พนักงานทำการเบิกกับประกันอื่นเช่น ประกันส่วนตัว ประกันสังคม
            หรือกองทุนทดแทนมาก่อนแล้ว พนักงานต้องนำสำเนาใบเสร็จนั้นพร้อมกับใบแสดงรายละเอียดการจ่ายสินไหมทดแทน
            จากประกันอื่นว่า ได้ทำการจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ มาทำการเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

            กรณีใช้บัตรประกันภัยกลุ่ม เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนด

            - พนักงานยื่นบัตรที่บริษัทฯ ออกให้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลทุกครั้ง

            - สิทธิในการใช้บัตร ทั้งกรณีคนไข้ในและคนไข้นอก : สามารถรับการรักษาได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์
              ที่ระบุไว้ในบัตร
              * หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากผลประโยชน์ที่ระบุไว้พนักงานจะต้องจ่ายส่วนเกินสิทธินั้นแก่สถานพยาบาลทันที

            - เมื่อรับการรักษาแล้ว ให้พนักงานลงชื่อกำกับในใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ของสถานพยาบาลทุกครั้ง
              เพื่อรับทราบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

            กรณีเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนด
  

            พนักงานจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานใบรับรองแพทย์พร้อมระบุโรคที่รักษา
             แนบกับใบเสร็จรับเงิน   ส่งให้ กับบริษัทฯ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย  ตามสิทธิความคุ้มครองของท่านต่อไป

ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมทดแทน

            บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาฯ ภายใน
15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

       
       
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรฯ ๐ - ๒๒๔๗ - ๐๒๔๗ โทรสาร ๐ - ๒๒๔๖ - ๙๙๔๖