ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับลูกค้าของเรา

สำหรับการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์สูงสุดในการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทั้งหมดที่มีผลต่อการใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นควรตรวจสอบ ข้อตกลงและเงื่อนไขการปรับปรุงอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ

ข้อสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

 1. ข้อมูลที่ปรากฏนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์สูงสุดของบริษัทฯ สามารถดำเนินการอนุญาต หรือควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อบุคคลภายนอกได้ตามสมควร ขอสงวนสิทธิ์การรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นไม่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตและช่วงเวลาที่กำหนด เงื่อนไขหรือข้อยกเว้นทั้งหมดที่ใช้บังคับเป็นเพียงการให้ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบความชัดเจนทั้งหมดจากตัวสินค้าและบริการก่อนการใช้งาน ตลอดจนความครอบคลุมของการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ มิให้ถือว่าครบถ้วนตามข้อกำหนด หรือมีความสมบูรณ์ แม่นยำ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อาจมีข้อผิดพลาดขาดช่วงได้ในบางขณะ บริษัทฯ มิได้รับรองในผลสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ตลอดจนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อขัดข้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นของบุคคลหรือระบบเกี่ยวกับการสร้างการประมวลผล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ทุกประเภท

ข้อสงวนสิทธิ์การใช้ข้อมูล

 1. ผู้ใช้สามารถค้นหาตรวจสอบ หรือนำข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ ยกเว้นมิให้กระทำการในลักษณะใดๆ กับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ ข้อมูลเสียง รูปภาพ คลิปวีดิโอ โดยการคัดลอก ปลอมแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ทำใหม่ เพื่อประโยชน์อันมิชอบต่อสาธารณชน หรือทางการค้า ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ทุกประเภท และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลอื่นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น
 2. การใช้บริการบนเว็บไซต์แห่งนี้ มิได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานได้ทุกประเภท ทุกสถานที่ อาจมีข้อจำกัดด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพที่สุด อยู่บนซอฟต์แวร์ระบบอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ เวอร์ชั่น 7 และระบบมอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ เวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นไปเท่านั้น และไม่รับรองด้านการใช้บริการผ่านระบบอื่นๆ ที่มีผู้ใช้บริการเลือกใช้เองจะมีความสมบูรณ์ แสดงผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 3. ความเป็นเจ้าของในข้อมูล ขอบเขตทั้งหมดที่ผู้ใช้ยืนยันให้กับบริษัทฯ ทั้งหมดไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดทุกประเภท (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล) มิให้ถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยถือเป็นข้อมูลทรัพย์สินร่วมกันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสามารถคัดสรรข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากข้อมูล ส่วนบุคคล ไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์คุณค่าอันเป็นประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ใช้บริการต่างๆ ได้ตลอดเวลา
 4. ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย และเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อมูลรูปภาพ เอกสารต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและสมบัติเฉพาะของบริษัทฯ เว้นแต่จะมีการกำหนดโดยชัดแจ้ง หรือทางกฎหมายไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้บุคคลอื่นใด นำข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นไปใช้หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 5. การอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ และระบบทั้งหมด ที่บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้นั้น เป็นซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานของทุกคน มิได้อนุญาตให้เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครอบครอง เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการคัดลอก แก้ไขดัดแปลง ปรับปรุง ถ่ายโอนซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไปยังเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น
 6. การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ความปลอดภัยในข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ ภายใต้กรอบข้อบังคับของกฏหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ผู้ใช้มีสิทธิ์สูงสุดในการเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอหรือปฎิเสธ ซึ่งการกระทำการปฏิเสธดังกล่าวย่อมมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทเช่นกัน ตลอดจนบริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
  1. กำหนดมาตราฐาน ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีระบบป้องกันข้อมูล การรักษาข้อมูล และมีกรอบการดูแล อยู่เสมอ
  2. ไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ไม่ต้องการจะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากบริษัทในทุกทาง อาทิ ผ่านทางข้อความ อีเมล โทรศัพท์ และอื่นๆ
  3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาด ลูกค้ามีสิทธิ์สูงสุดที่จะจำกัดหรือให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
  4. กรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลทางการตลาดร่วมกับบริษัทในกลุ่มที่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่ได้รับการเผยแพร่ บริษัทในกลุ่มจะต้องบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการเองมีสิทธิ์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่างๆ ให้ถูกต้องได้
โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง
ส่วนบริการผู้เอาประกัน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ยอมรับข้อตกลง ยกเลิก

campaignThailife
campaignThailife